Back To School ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนไพศาลีพิทยาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เพื่อต้อนรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

About admin