โรงเรียนไพศาลีพิทยา รับการลงตรวจพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพจริงของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จาก นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

About admin