ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ประกาศโรงเรียนไพศาลีพิทยา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2561 _Page_1 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2561 _Page_2 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2561 _Page_3 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2561 _Page_4 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2561 _Page_5 ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ม.4-2561 _Page_6

About admin