ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว

ตราสัญลักษณ์

ประกาศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


 

 

 

 

 

 

 

About admin