นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และการคลังจังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ตามโครงการส่งเสริมการออม “โรงเรียน กอช.100% จังหวัดนครสวรรค์

 

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และการคลังจังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ตามโครงการส่งเสริมการออม “โรงเรียน กอช.100% จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายเสวก ล้อพูลผล บริษัทล้อพูลผลไรซ์มิลซ์ จำกัด มอบเงินให้แก่นักเรียน จำนวน 682 คนๆละ 50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 34,100 บาท

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

About admin