โรงเรียนไพศาลีพิทยาร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประชาชน เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียน ด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวสัญจร) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57

About admin