ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1 2 3

About admin