การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 (กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ) จังหวัดนครสวรรค์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22

About admin