เผยแพร่ผลงานวิชาการ

22

เผยแพยร่ผลงานวิชาการ

1.   นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้าย  ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   บทคัดย่อ

  –  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author