เผยแพร่ผลงานวิชาการ

22

เผยแพยร่ผลงานวิชาการ


1.   นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้าย  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2
โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   บทคัดย่อ

  –  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 


2.   นางจรัสศรี  หะทะยัง  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2   โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด PHAISALI ATTRACTIONS
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author