เผยแพร่ผลงานวิชาการ

22

เผยแพยร่ผลงานวิชาการ


1.   นางสาวกฤติญดา อ่อนคล้าย  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2
โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   บทคัดย่อ

  –  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 


2.   นางจรัสศรี  หะทะยัง  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2   โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด PHAISALI ATTRACTIONS
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


3.   นายสงกรานต์  เนียมทอง  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2   โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   แบบฝึกทักษะวรรณคดีบทละคร  เรื่อง  อิเหนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


4.   นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2   โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   เอกสารประกอบการสอน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


5.   ดร.วศิน  แก่นสนธิ์  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2   โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –   แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  เรื่อง ธรรมชาติของเสียงและคุณสมบัติของเสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ุ6.   นางสาวลัดดา  บุญนาค  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2   โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –  ปกชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 –  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (Inquiry Cycles;5Es)  รายวิชาเคมีพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ุ7.   นางปนัดดา  สุขรักษ์  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2   โรงเรียนไพศาลีพิทยา

 –  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author