มาตรฐานการศึกษา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน


คลิกดูประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author