ประกันคุณภาพ

  1. ประกาศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

  2.  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปี 2561

About the Author